contact

Iris Derks Chanthal den Boer - DerksdenBoer web

fotografie: J.W. Kaldenbach

DerksdenBoer Interieur Architectuur
info@derksdenboer.nl

Iris Derks
Woltera van Reesstraat 39
1093 MJ Amsterdam                                                 
irisderks@derksdenboer.nl
06 33 78 95 78

Chanthal den Boer
Edmund eyslerstraat 52
3543 JS Utrecht
chanthaldenboer@derksdenboer.nl
06 14 24 68 00

Postadres: Edmund Eyslerstraat 52, 3543 JS Utrecht

Aanvraag portfolio: info@derksdenboer.nl

Wij staan open voor verschillende
samenwerkingsvormen en werken volgens
De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011).